skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Chủ đề: Al-Zn-Mg-Cu Alloy xóa Tác giả/ người sáng tác: Pan, Qing-Lin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of minor Sc and Zr addition on microstructures and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu alloys

Zou, Liang ; Pan, Qing-Lin ; He, Yun-Bin ; Wang, Chang-Zhen ; Liang, Wen-Jie

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2007, Vol.17(2), pp.340-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(07)60095-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. He, Yun-Bin
 2. Wang, Chang-Zhen
 3. 何运斌
 4. 梁文杰
 5. 邹亮

theo chủ đề:

 1. Sc
 2. Mikrogefüge
 3. Zr
 4. Microstructure
 5. Zn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...