skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Pan, Fusheng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and failure behavior of AZ61 magnesium alloy at high temperatures

Liu, Wenjun ; Jiang, Bin ; Luo, Suqin ; Chen, Siqiang ; Pan, Fusheng

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(11), pp.8536-8544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2125-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the microstructure, phase composition, and mechanical properties of extruded Mg--9Er--6Y--xZn--0.6Zr magnesium alloys.(Report)

Wang, Jingfeng ; Song, Pengfei ; Zhou, Xiaoen ; Pan, Fusheng

Journal of Materials Science, Sept, 2012, Vol.47(18), p.6716(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of minor Zr and Sr on as-cast microstructure and mechanical properties of Mg-3Ce-1.2Mn-1Zn (wt%) magnesium alloy

Yang, Mingbo ; Pan, Fusheng ; Liang, Xiaofeng ; Shen, Jia ; Qin, Caiyuan

Journal of Materials Science, May 1, 2011, Vol.46(9), p.3216(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of impurity reduction on rollability of AZ31 magnesium alloy

Chen, Xianhua ; Pan, Fusheng ; Mao, Jianjun ; Huang, Jiansheng

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(1), pp.514-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5828-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison about as-cast microstructures and mechanical properties of Mg-4Y-1.2Mn-0.9Sc and Mg-4Y-1.2Mn-1Zn (wt%) magnesium alloys

Yang, Mingbo ; Pan, Fusheng ; Shen, Jia ; Zhu, Yi ; Qin, Caiyuan

Journal of Materials Science, May 1, 2011, Vol.46(9), p.3094(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of second phases in as-cast AZ31 magnesium alloys with different Sr contents

Wu, Lu ; Pan, Fusheng ; Yang, Mingbo ; Cheng, Renju

Journal of Materials Science, August 15, 2013, Vol.48(16), p.5456(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Y on the phase composition and mechanical properties of as-extruded Mg-Zn-Y-Zr magnesium alloys

Wang, Jingfeng ; Song, Pengfei ; Gao, Shan ; Wei, Yiyun ; Pan, Fusheng

Journal of Materials Science, Feb 15, 2012, Vol.47(4), p.2005(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison about effects of Ce, Sn and Gd additions on as-cast microstructure and mechanical properties of Mg--3.8Zn--2.2Ca (wt%) magnesium alloy.(Report)

Yang, Mingbo ; Cheng, Liang ; Pan, Fusheng

Journal of Materials Science, Sept, 2009, Vol.44(17), p.4577(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparation about efficiency of Al--10Sr and Mg--10Sr master alloys to grain refinement of AZ31 magnesium alloy.(Author abstract)(Report)

Yang, Mingbo ; Pan, Fusheng ; Cheng, Renju ; Tang, Aitao

Journal of Materials Science, Dec, 2007, Vol.42(24), p.10074(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...