skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Tác giả/ người sáng tác: Pan, Fu-Sheng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-3Sn-1Mn magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Qin, Cai-Yuan ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2168-2174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60990-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of as-quenched Mg-Gd-Zr alloys

Hu, Yao-Bo ; Deng, Juan ; Zhao, Chong ; Wang, Jing-Feng ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.732-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60773-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of ZK60 Mg alloy

Chen, Xian-Hua ; Huang, Xiao-Wang ; Pan, Fu-Sheng ; Tang, Ai-Tao ; Wang, Jing-Feng ; Zhang, Ding-Fei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.754-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60776-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Sb on microstructure of semi-solid isothermal heat-treated AZ61-0.7Si magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Shen, Jia ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2009, Vol.19(1), pp.32-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60224-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of holding temperature and time on semi-solid isothermal heat-treated microstructure of ZA84 magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Pan, Fu-Sheng ; Cheng, Ren-Ju ; Shen, Jia

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18(3), pp.566-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60099-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pan, Fu-Sheng
  2. Pan, F.-S.
  3. 潘复生
  4. YANG, M.-b.
  5. Yang, Ming-Bo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...