skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Palma, Patricio A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control Automático de Condiciones Ambientales en Domótica usando Redes Neuronales Artificiales

Henríquez, Mauricio R ; Palma, Patricio A

Información tecnológica, January 2011, Vol.22(3), pp.125-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-0764 ; E-ISSN: 0718-0764 ; DOI: 10.4067/S0718-07642011000300014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Chile  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. SciELO (CrossRef)  (1)
  4. SciELO  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...