skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Geology xóa Tác giả/ người sáng tác: Pak, Gijung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bewertung von Metalllasten in einem sauerwassergeprägten Einzugsgebiet ; Relevamiento de la carga metálica de un drenaje ácido de minas ; 铜矿尾库矿附近水生苔藓植物的砷(As)、铜(Cu)累积效应
Assessment of Metals Loading in an Acid Mine Drainage Watershed

Pak, Gijung ; Jung, Minjae ; Kim, Hwansuk ; Mallari, Kristine ; Chung, Gunhui ; Kim, Sungpyo ; Kim, Young ; Oa, Seongwook ; Yoon, Jaeyoung

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.44-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0336-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yoon, J
  2. Jung, M
  3. Oa, S
  4. Jung, Minjae
  5. Oa, Seongwook

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...