skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Pain, Emil xóa Tác giả/ người sáng tác: Pain, Emil′ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia Between Empire and Nation

Pain, Emil′

Russian Politics and Law, March-April 2009, Vol.47(2), p.60-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940470203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pain, E
  2. Pain, Emil′
  3. Pain, Emil
  4. Collins, Bruce

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...