skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Business Ethics xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa Tác giả/ người sáng tác: Paik, Yongsun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence in International Business Ethics? A Comparative Study of Ethical Philosophies, Thinking Style, and Ethical Decision-Making Between US and Korean Managers

Paik, Yongsun ; Lee, Jong ; Pak, Yong

Journal of Business Ethics, May 2019, Vol.156(3), pp.839-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-017-3629-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking Linear/Nonlinear Thinking Style Balance and Managerial Ethical Decision-Making

Groves, Kevin ; Vance, Charles ; Paik, Yongsun

Journal of Business Ethics, Jun 2008, Vol.80(2), pp.305-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-007-9422-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paik, Yongsun
  2. Paik, Y
  3. Lee, Jong
  4. Pak, Ys
  5. Vance, Charles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...