skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Paggio, Patrizia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head movements, facial expressions and feedback in conversations: empirical evidence from Danish multimodal data

Paggio, Patrizia ; Navarretta, Costanza

Journal on Multimodal User Interfaces, 2013, Vol.7(1), pp.29-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-012-0105-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MUMIN coding scheme for the annotation of feedback, turn management and sequencing phenomena

Allwood, Jens ; Cerrato, Loredana ; Jokinen, Kristiina ; Navarretta, Costanza ; Paggio, Patrizia

Language Resources and Evaluation, 2007, Vol.41(3), pp.273-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-020X ; E-ISSN: 1572-8412 ; DOI: 10.1007/s10579-007-9061-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case study of gesture expressivity breaks

Chafai, Nicolas ; Pelachaud, Catherine ; Pelé, Danielle

Language Resources and Evaluation, 2007, Vol.41(3), pp.341-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-020X ; E-ISSN: 1572-8412 ; DOI: 10.1007/s10579-007-9051-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An annotation scheme for conversational gestures: how to economically capture timing and form

Kipp, Michael ; Neff, Michael ; Albrecht, Irene

Language Resources and Evaluation, Dec 2007, Vol.41(3-4), pp.325-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574020X ; E-ISSN: 1574-0218 ; DOI: 10.1007/s10579-007-9053-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional gestures in sport

Merola, Giorgio

Language Resources and Evaluation, Dec 2007, Vol.41(3-4), pp.233-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574020X ; E-ISSN: 1574-0218 ; DOI: 10.1007/s10579-007-9052-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...