skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Adult xóa Tác giả/ người sáng tác: Padilla, Julio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of a malaria outbreak in Colombia in 2010.(Brief article)

Chaparro, Pablo ; Padilla, Julio ; Vallejo, Andrns F ; Herrera, Socrates

Malaria Journal, Sept 17, 2013, Vol.12(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-2875 ; DOI: 10.1186/1475-2875-12-330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical and epidemiological aspects of complicated malaria in Colombia, 2007-2013

Chaparro-Narvaez, Pablo ; Lopez-Perez, Mary ; Rengifo, Lina ; Padilla, Julio ; Herrera, Socrates ; Arevalo-Herrera, Myriam ; Chaparro-Narvaez, Pablo ; Lopez-Perez, Mary ; Rengifo, Lina ; Padilla, Julio ; Herrera, Socrates ; Arevalo-Herrera, Myriam

Malaria Journal, 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14752875 ; DOI: 10.1186/s12936-016-1323-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing the malaria rural-to-urban transmission interface: The importance of reactive case detection

Caicedo, M ; Gaitán, Alexandra ; Herrera-Varela, Manuela ; Arce, María ; Vallejo, Andrés ; Padilla, Julio ; Chaparro, Pablo ; Pacheco, M ; Escalante, Ananias ; Arevalo-Herrera, Myriam ; Herrera, Sócrates

PLoS Neglected Tropical Diseases, Jul 2017, Vol.11(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19352727 ; E-ISSN: 19352735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0005780

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High prevalence of sub-microscopic infections in Colombia.(Clinical report)

Vallejo, Andres F ; Chaparro, Pablo E ; Benavides, Yoldy ; Alvarez, Alvaro ; Quintero, Juan Pablo ; Padilla, Julio ; Arnvalo-Herrera, Myriam ; Herrera, Socrates

Malaria Journal, May 15, 2015, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-2875 ; DOI: 10.1186/s12936-015-0711-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban malaria transmission in a non-endemic area in the Andean region of Colombia

Pablo E Chaparro ; Karen Molina ; Alberto Alzate ; Julio Padilla ; Myriam Arévalo-Herrera ; Sócrates Herrera

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Vol.112(12), pp.797-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-8060 ; E-ISSN: 1678-8060 ; DOI: 10.1590/0074-02760170113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Herrera, Sócrates
 2. Padilla, J.
 3. Padilla, Julio
 4. Herrera, S.
 5. Herrera, Socrates

theo chủ đề:

 1. Malaria
 2. Child
 3. Female
 4. Male
 5. Adolescent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...