skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tourism Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Paasila, Sofia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marknadsföring på språng: En komparativ studie om hur löplopps marknadsföring kan referera till människans fem sinnen

Siggelin Alstermark, Madeleine ; Paasila, Sofia; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...