skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Chủ đề: European Union xóa Tác giả/ người sáng tác: P. Kasatkin I xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CULTURAL AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF EU SOFT POWER

P. I. Kasatkin ; N. V. Ivkina

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 January 2018, Vol.9(1), pp.26-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.24411/2221-3279-2018-00003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Н. Ивкина В
  2. P. I. Kasatkin
  3. П. Касаткин И
  4. P. Kasatkin I
  5. N. V. Ivkina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...