skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1998 xóa Tác giả/ người sáng tác: Pérez, Serge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling polysaccharides: present status and challenges

Pérez, S ; Kouwijzer, M ; Mazeau, K ; Engelsen, S B

Journal of molecular graphics, December 1996, Vol.14(6), pp.307-21, 361-2

ISSN: 0263-7855 ; PMID: 9195482 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined NMR and molecular modeling study of an iduronic acid-containing trisaccharide related to antithrombotic heparin fragments

Cros, S ; Petitou, M ; Sizun, P ; Pérez, S ; Imberty, A

Bioorganic & medicinal chemistry, July 1997, Vol.5(7), pp.1301-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0896 ; PMID: 9377090 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and solution conformations of a cyclic trisaccharide from high-resolution n.m.r. spectroscopy and molecular modelling

Bonas, G ; Vignon, M R ; Pérez, S

Carbohydrate research, 24 April 1991, Vol.211(2), pp.191-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6215 ; PMID: 1663000 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conformational analysis of biantennary glycans and molecular modeling of their complexes with lentil lectin

Sokolowski, T ; Peters, T ; Pérez, S ; Imberty, A

Journal of molecular graphics & modelling, February 1997, Vol.15(1), pp.37-42, 54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1093-3263 ; PMID: 9346821 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conformational analysis and molecular modelling of the branching point of amylopectin

Imberty, A ; Pérez, S

International journal of biological macromolecules, June 1989, Vol.11(3), pp.177-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-8130 ; PMID: 2489079 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling studies of solvent effects on the conformational stability of agarobiose and neoagarobiose and their relationship to agarose

Jimenez-Barbero, J ; Bouffar-Roupe, C ; Rochas, C ; Pérez, S

International journal of biological macromolecules, October 1989, Vol.11(5), pp.265-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-8130 ; PMID: 2489091 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-based modeling of a legume lectin and docking of the carbohydrate ligand: the Ulex europaeus lectin I and its interaction with fucose

Gohier, A ; Espinosa, J F ; Jimenez-Barbero, J ; Carrupt, P A ; Pérez, S ; Imberty, A

Journal of molecular graphics, December 1996, Vol.14(6), pp.322-7, 363-4

ISSN: 0263-7855 ; PMID: 9195483 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pérez, S.
  2. Pérez, Serge
  3. Imberty, A.
  4. Perez, S
  5. Imberty, Anne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...