skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Oyarzun, Beth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instructor Social Presence Effects on Learner Social Presence, Achievement, and Satisfaction

Oyarzun, Beth ; Barreto, Daisyane ; Conklin, Sheri

TechTrends, 2018, Vol.62(6), pp.625-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: 10.1007/s11528-018-0299-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of learner-to-learner interactions on social presence, achievement and satisfaction

Oyarzun, Beth ; Stefaniak, Jill ; Bol, Linda ; Morrison, Gary

Journal of Computing in Higher Education, 2018, Vol.30(1), pp.154-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1042-1726 ; E-ISSN: 1867-1233 ; DOI: 10.1007/s12528-017-9157-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...