skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Oud, Joanne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability testing of an online information literacy tutorial

Sophie Bury ; Joanne Oud

Reference Services Review, 2005, Vol.33(1), p.54-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907320510581388

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Emerald Journals (Emerald Group Publishing)  (1)
  2. Emerald Insight  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joanne Oud
  2. Sophie Bury
  3. Oud, Joanne
  4. Bury, Sophie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...