skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Tác giả/ người sáng tác: Dwyer III, Samuel J. xóa Tác giả/ người sáng tác: Ottes, Fenno P xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface evaluation and X Windows

Hofland, Paul L ; Stoel, Berend C ; Ottes, Fenno P

Proceedings of SPIE, 01 August 1990, Vol.1234(1), pp.593-597

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.18976

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital-integrated PACS: R&D effort of the European communities

Ottes, Fenno P ; Bakker, Albert R ; Mattheus, Rudy A ; Osteaux, Michel ; Kouwenberg, Jef M

Proceedings of SPIE, 01 August 1990, Vol.1234(1), pp.721-726

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.18997

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dwyer III, Samuel J.
  2. Ottes, Fenno P.
  3. Jost, R. Gilbert
  4. Bakker, Albert R.
  5. Hofland, Paul L.

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...