skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Algorithms xóa Chủ đề: Imaging, Three-Dimensional xóa Tác giả/ người sáng tác: Otaduy, Miguel A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aggregate Constraints for Virtual Manipulation with Soft Fingers

Talvas, Anthony ; Marchal, Maud ; Duriez, Christian ; Otaduy, Miguel A

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2015, Vol.21(4), pp.452-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26357095 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2391863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. IEEE (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marchal, M
  2. Marchal, Maud
  3. Otaduy, MA
  4. Talvas, Anthony
  5. Talvas, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...