skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa xxx: xxx xóa Tác giả/ người sáng tác: Osathaphan, Khemarath xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of pH on transport of Pb 2+, Mn 2+, Zn 2+ and Ni 2+ through lateritic soil: Column experiments and transport modeling

Chotpantarat, Srilert ; Ong, Say Kee ; Sutthirat, Chakkaphan ; Osathaphan, Khemarath

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.640-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60417-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Say
  2. Osathaphan, K.
  3. Osathaphan
  4. Ong, Say Kee
  5. Chakkaphan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...