skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Ornes, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core concepts: biosimilars.(CORE CONCEPTS)

Ornes, Stephen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 15, 2015, Vol.112(50), p.15261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1520698112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How nonequilibrium thermodynamics speaks to the mystery of life.(CORE CONCEPTS)

Ornes, Stephen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 17, 2017, Vol.114(3), p.423(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1620001114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ornes, S.
  2. Ornes, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...