skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 312  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Onu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Overview: Development of minority rights in international law
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview: Development of minority rights in international law

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.2-7

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/526aaa6b-en

Toàn văn không sẵn có

2
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.1-1

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/5fb290b3-en

Toàn văn không sẵn có

3
Useful websites
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Useful websites

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.171-177

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/732708f4-en

Toàn văn không sẵn có

4
The organization for security and co-operation in Europe
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The organization for security and co-operation in Europe

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.123-132

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/7fedc6cb-en

Toàn văn không sẵn có

5
The human rights council and its subsidiary bodies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The human rights council and its subsidiary bodies

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.21-29

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/304a052e-en

Toàn văn không sẵn có

6
The office of the United Nations high commissioner for human rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The office of the United Nations high commissioner for human rights

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.8-20

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/fb9c8aa5-en

Toàn văn không sẵn có

7
The United Nations children’s fund
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations children’s fund

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.72-75

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/ef9029fc-en

Toàn văn không sẵn có

8
The council of Europe
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The council of Europe

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.102-122

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/0dd0c107-en

Toàn văn không sẵn có

9
Core documents: Declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core documents: Declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.151-170

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/ec5437a3-en

Toàn văn không sẵn có

10
The human rights system of the African Union
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The human rights system of the African Union

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.90-101

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/edeb0cbd-en

Toàn văn không sẵn có

11
Human rights treaty bodies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights treaty bodies

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.44-62

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/3c083e7f-en

Toàn văn không sẵn có

12
The inter-American human rights system
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The inter-American human rights system

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.143-149

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/c6fbe3dc-en

Toàn văn không sẵn có

13
The European Union
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.133-142

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/97153647-en

Toàn văn không sẵn có

14
The United Nations special procedures
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations special procedures

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.30-43

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/267ab769-en

Toàn văn không sẵn có

15
The United Nations high commissioner for refugees
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations high commissioner for refugees

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.67-71

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/f5abb3a9-en

Toàn văn không sẵn có

16
The United Nations educational, scientific and cultural organization
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations educational, scientific and cultural organization

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.80-86

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/34e6deec-en

Toàn văn không sẵn có

17
The international labour organization
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The international labour organization

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.76-79

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/859bb8da-en

Toàn văn không sẵn có

18
The United Nations development programme
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations development programme

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.64-66

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/6601891c-en

Toàn văn không sẵn có

19
Acknowledgements
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acknowledgements

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.3-3

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/f116c659-en

Toàn văn không sẵn có

20
Global commitments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global commitments

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Women's Rights Are Human Rights, pp.11-16

E-ISBN: 9789210567893 ; E-ISBN: 9210567897 ; DOI: 10.18356/84974ecb-en

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 312  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (38)
 2. 2007đến2009  (35)
 3. 2010đến2012  (47)
 4. 2013đến2016  (167)
 5. Sau 2016  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (304)
 2. Sách  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (309)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Un
 2. Onu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...