skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ommundsen, Reidar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Attitude Statements toward Illegal Immigration: Transcultural Reliability and Utility

Ommundsen, Reidar ; van Der Veer, Kees ; Van Le, Hao ; Krumov, Krum ; Larsen, Knud S

Psychological Reports, June 2007, Vol.100(3), pp.901-914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; E-ISSN: 1558-691X ; DOI: 10.2466/pr0.100.3.901-914

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of Attitudes toward Illegal Immigration: Development of Cross-National Cumulative Scales

Van Der Veer, Kees ; Ommundsen, Reidar ; Larsen, Knud S ; Van Le, Hao ; Pernice, Regina E ; Krumov, Krum ; Romans, Gerardo Pastor

Psychological Reports, June 2004, Vol.94(3), pp.897-906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; E-ISSN: 1558-691X ; DOI: 10.2466/pr0.94.3.897-906

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes toward Illegal Immigration in Scandinavia and United States

Ommundsen, Reidar ; Larsen, Knud S

Psychological Reports, June 1999, Vol.84(3_suppl), pp.1331-1338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; E-ISSN: 1558-691X ; DOI: 10.2466/pr0.1999.84.3c.1331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing Unauthorized Immigrants: The Effects of Labels on Evaluations

Ommundsen, Reidar ; Larsen, Knud S ; van Der Veer, Kees ; Eilertsen, Dag-Erik

Psychological Reports, April 2014, Vol.114(2), pp.461-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941 ; E-ISSN: 1558-691X ; DOI: 10.2466/17.PR0.114k20w0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ommundsen, Reidar
  2. Larsen, K.S.
  3. Ommundsen, R.
  4. Larsen, Knud S.
  5. Van Der Veer, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...