skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Tác giả/ người sáng tác: Omidsalar, Mahmoud xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rostam's Seven Trials and the Logic of Epic Narrative in the Shāhnāma

Omidsalar, Mahmoud

Asian Folklore Studies, 1 January 2001, Vol.60(2), pp.259-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342 ; DOI: 10.2307/1179057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mahmoud Omidsalar
  2. Omidsalar, Mahmoud

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...