skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kiesel, Andrea xóa Tác giả/ người sáng tác: Ewolds, Harald xóa Tác giả/ người sáng tác: Oliveira, Rita F. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multitasking as a choice: a perspective

Broeker, Laura ; Liepelt, Roman ; Poljac, Edita ; Künzell, Stefan ; Ewolds, Harald ; De Oliveira, Rita F ; Raab, Markus

Psychological research, January 2018, Vol.82(1), pp.12-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 29086021 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0938-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ewolds, Harald
  2. Oliveira, Rita F.
  3. De Oliveira, Rita F
  4. Koch, Iring
  5. Kunzell, Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...