skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Oliveira, Marcelo Fernandes de xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International technical cooperation: theoretical frameworks

de Oliveira, Marcelo ; Luvizotto, Caroline

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2011, Vol.54(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292011000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilateralismo, democracia e política externa no Brasil: contenciosos das patentes e do algodão na Organização Mundial do Comércio (OMC) Multilateralism, democracy and foreign policy in the Brazil: disputes of the patents and the cotton in the WTO

Marcelo Fernandes de Oliveira

Contexto Internacional, 01 June 2007, Vol.29(1), pp.7-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0102-8529 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292007000100001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...