skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Latin America xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa Tác giả/ người sáng tác: Olego, Tomás xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion and Framing Effects of Argentine Foreign Policy Toward Brazil: Evidence from a Survey Experiment in Urban Centers in Argentina *

Lustig, Carola ; Olego, Tomás

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.241-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Brazil  (1)
 2. Publicly Available Content Database  (1)
 3. SciELO (CrossRef)  (1)
 4. SciELO  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Carola Lustig
 2. Tomás Olego
 3. Olego, Tomás
 4. Lustig, Carola

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...