skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Oldfield, Eric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Organometallic mechanism of action and inhibition of the 4Fe-4S isoprenoid biosynthesis protein GcpE (IspG)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organometallic mechanism of action and inhibition of the 4Fe-4S isoprenoid biosynthesis protein GcpE (IspG)

Wang, W. ; Li, J. ; Wang, K. ; Huang, C. ; Zhang, Y. ; Oldfield, E.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 06/22/2010, Vol.107(25), pp.11189-11193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1000264107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Structure, function and inhibition of the two- and three-domain 4Fe-4S IspG proteins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure, function and inhibition of the two- and three-domain 4Fe-4S IspG proteins

Liu, Y.-L. ; Guerra, F. ; Wang, K. ; Wang, W. ; Li, J. ; Huang, C. ; Zhu, W. ; Houlihan, K. ; Li, Z. ; Zhang, Y. ; Nair, S. K. ; Oldfield, E.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/29/2012, Vol.109(22), pp.8558-8563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1121107109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Lipophilic analogs of zoledronate and risedronate inhibit Plasmodium geranylgeranyl diphosphate synthase (GGPPS) and exhibit potent antimalarial activity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lipophilic analogs of zoledronate and risedronate inhibit Plasmodium geranylgeranyl diphosphate synthase (GGPPS) and exhibit potent antimalarial activity

No, J. H. ; de Macedo Dossin, F. ; Zhang, Y. ; Liu, Y.-L. ; Zhu, W. ; Feng, X. ; Yoo, J. A. ; Lee, E. ; Wang, K. ; Hui, R. ; Freitas-Junior, L. H. ; Oldfield, E.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/13/2012, Vol.109(11), pp.4058-4063 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1118215109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Mechanism of action and inhibition of dehydrosqualene synthase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism of action and inhibition of dehydrosqualene synthase

Lin, F.-Y. ; Liu, C.-I. ; Liu, Y.-L. ; Zhang, Y. ; Wang, K. ; Jeng, W.-Y. ; Ko, T.-P. ; Cao, R. ; Wang, A. H.- J. ; Oldfield, E.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/14/2010, Vol.107(50), pp.21337-21342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1010907107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Antibacterial drug leads targeting isoprenoid biosynthesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibacterial drug leads targeting isoprenoid biosynthesis

Zhu, W. ; Zhang, Y. ; Sinko, W. ; Hensler, M. E. ; Olson, J. ; Molohon, K. J. ; Lindert, S. ; Cao, R. ; Li, K. ; Wang, K. ; Wang, Y. ; Liu, Y.-L. ; Sankovsky, A. ; de Oliveira, C. A. F. ; Mitchell, D. A. ; Nizet, V. ; Mccammon, J. A. ; Oldfield, E.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/02/2013, Vol.110(1), pp.123-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1219899110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Bisphosphonates target multiple sites in both cis- and trans-prenyltransferases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisphosphonates target multiple sites in both cis- and trans-prenyltransferases

Guo, R.-T. ; Cao, R. ; Liang, P.-H. ; Ko, T.-P. ; Chang, T.-H. ; Hudock, M. P. ; Jeng, W.-Y. ; Chen, C. K.-M. ; Zhang, Y. ; Song, Y. ; Kuo, C.-J. ; Yin, F. ; Oldfield, E. ; Wang, A. H.-J.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 06/12/2007, Vol.104(24), pp.10022-10027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0702254104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oldfield, E.
  2. Zhang, Y.
  3. Oldfield, Eric
  4. Eric Oldfield
  5. Wang, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...