skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Anesthesiology xóa Tác giả/ người sáng tác: Okum, G. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Does Extramedullary-guided Total Knee Arthroplasty Reduce Embolic Showers?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Extramedullary-guided Total Knee Arthroplasty Reduce Embolic Showers?

Parmet, J. L. ; Harrow, J. ; Pharo, G. ; Collins, L. ; Keykhah, M. ; Okum, G.

Anesthesiology, 1994, Vol.81(SUPPLEMENT), p.A1218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199409001-01217

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Collins, L.
  2. Parmet, J. L.
  3. Keykhah, M.
  4. Okum, G.
  5. Harrow, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...