skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Oktay Güvemli xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rakamlarla Amerika Birlesik Devletleri

Oktay Güvemli

Muhasebe ve Finansman Dergisi, Jul 2005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13040391 ; E-ISSN: 21463042

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oktay Güvemli

theo chủ đề:

  1. Economy
  2. The USA
  3. Energy
  4. Middle East

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...