skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Oh, Hyun-Joo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensemble-based landslide susceptibility maps in Jinbu area, Korea

Lee, Moung-Jin ; Choi, Jae-Won ; Oh, Hyun-Joo ; Won, Joong-Sun ; Park, Inhye ; Lee, Saro

Environmental Earth Sciences, 2012, Vol.67(1), pp.23-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-1477-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of a weights-of-evidence method and GIS to regional groundwater productivity potential mapping

Lee, Saro ; Kim, Yong-Sung ; Oh, Hyun-Joo

Journal of Environmental Management, 2012, Vol.96(1), pp.91-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2011.09.016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GIS mapping of regional probabilistic groundwater potential in the area of Pohang City, Korea

Oh, Hyun-Joo ; Kim, Yong-Sung ; Choi, Jong-Kuk ; Park, Eungyu ; Lee, Saro

Journal of Hydrology, 2011, Vol.399(3), pp.158-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1694 ; E-ISSN: 1879-2707 ; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2010.12.027

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crustacean habitat potential mapping in a tidal flat using remote sensing and GIS

Choi, Jong-Kuk ; Oh, Hyun-Joo ; Koo, Bon Joo ; Ryu, Joo-Hyung ; Lee, Saro

Ecological Modelling, 2011, Vol.222(8), pp.1522-1533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800 ; E-ISSN: 1872-7026 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2010.12.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining landslide susceptibility maps obtained from frequency ratio, logistic regression, and artificial neural network models using ASTER images and GIS

Choi, Jaewon ; Oh, Hyun-Joo ; Lee, Hong-Jin ; Lee, Changwook ; Lee, Saro

Engineering Geology, 2012, Vol.124, pp.12-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7952 ; E-ISSN: 1872-6917 ; DOI: 10.1016/j.enggeo.2011.09.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-application used to validate landslide susceptibility maps using a probabilistic model from Korea

Oh, Hyun-Joo ; Lee, Saro

Environmental Earth Sciences, 2011, Vol.64(2), pp.395-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-010-0864-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landslide susceptibility mapping on Panaon Island, Philippines using a geographic information system

Oh, Hyun-Joo ; Lee, Saro

Environmental Earth Sciences, 2011, Vol.62(5), pp.935-951 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-010-0579-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of landslides using ASTER imagery and data mining models

Song, Kyo-Young ; Oh, Hyun-Joo ; Choi, Jaewon ; Park, Inhye ; Lee, Changwook ; Lee, Saro

Advances in Space Research, 01 March 2012, Vol.49(5), pp.978-993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1177 ; E-ISSN: 1879-1948 ; DOI: 10.1016/j.asr.2011.11.035

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivity analysis for the GIS-based mapping of the ground subsidence hazard near abandoned underground coal mines

Oh, Hyun-Joo ; Ahn, Seung-Chan ; Choi, Jong-Kuk ; Lee, Saro

Environmental Earth Sciences, 2011, Vol.64(2), pp.347-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-010-0855-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of an artificial neural network model for landslide susceptibility mapping

Choi, Jaewon ; Oh, Hyun-Joo ; Won, Joong-Sun ; Lee, Saro

Environmental Earth Sciences, 2010, Vol.60(3), pp.473-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-009-0188-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landslide susceptibility maps comparing frequency ratio and artificial neural networks: a case study from the Nepal Himalaya

Poudyal, Chandra ; Chang, Chandong ; Oh, Hyun-Joo ; Lee, Saro

Environmental Earth Sciences, 2010, Vol.61(5), pp.1049-1064 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-009-0426-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case study for the integration of predictive mineral potential maps

Lee, Saro ; Oh, Hyun-Joo ; Heo, Chul-Ho ; Park, Inhye

Central European Journal of Geosciences, 2014, Vol.6(3), pp.373-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2081-9900 ; E-ISSN: 1896-1517 ; DOI: 10.2478/s13533-012-0183-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of ground subsidence using GIS and the weights-of-evidence model

Oh, Hyun-Joo ; Lee, Saro

Engineering Geology, 2010, Vol.115(1), pp.36-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7952 ; E-ISSN: 1872-6917 ; DOI: 10.1016/j.enggeo.2010.06.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative landslide susceptibility mapping at Pemalang area, Indonesia

Oh, Hyun-Joo ; Lee, Saro ; Soedradjat, Gatot

Environmental Earth Sciences, 2010, Vol.60(6), pp.1317-1328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-009-0272-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Artificial Neural Network for Gold-Silver Deposits Potential Mapping: A Case Study of Korea

Oh , Hyun-Joo ; Lee , Saro

Natural resources research, 2010, Vol.19(2), pp.103-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-7439

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Artificial Neural Network for Gold–Silver Deposits Potential Mapping: A Case Study of Korea

Oh, Hyun-Joo ; Lee, Saro

Natural Resources Research, 2010, Vol.19(2), pp.103-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-7439 ; E-ISSN: 1573-8981 ; DOI: 10.1007/s11053-010-9112-2

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macrobenthos habitat mapping in a tidal flat using remotely sensed data and a GIS-based probabilistic model

Choi, Jong-Kuk ; Oh, Hyun-Joo ; Koo, Bon Joo ; Lee, Saro ; Ryu, Joo-Hyung

Marine Pollution Bulletin, March 2011, Vol.62(3), pp.564-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.11.028

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of a neuro-fuzzy model to landslide-susceptibility mapping for shallow landslides in a tropical hilly area

Oh, Hyun-Joo ; Pradhan, Biswajeet

Computers and Geosciences, 2011, Vol.37(9), pp.1264-1276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-3004 ; E-ISSN: 1873-7803 ; DOI: 10.1016/j.cageo.2010.10.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial polychaeta habitat potential mapping using probabilistic models

Choi, Jong-Kuk ; Oh, Hyun-Joo ; Koo, Bon Joo ; Ryu, Joo-Hyung ; Lee, Saro

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2011, Vol.93(2), pp.98-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7714 ; E-ISSN: 1096-0015 ; DOI: 10.1016/j.ecss.2011.03.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of ground subsidence in Samcheok City, Korea using artificial neural networks and GIS

Kim, Ki-Dong ; Lee, Saro ; Oh, Hyun-Joo

Environmental Geology, 2009, Vol.58(1), pp.61-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0943-0105 ; E-ISSN: 1432-0495 ; DOI: 10.1007/s00254-008-1492-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (2)
 3. 2010đến2010  (6)
 4. 2011đến2012  (13)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (22)
 2. Chương sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oh, Hyun-Joo
 2. Lee, Saro
 3. Oh, H.-J.
 4. Lee, S.
 5. Oh, Hj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...