skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Nhan đề tạp chí: Social Research xóa Tác giả/ người sáng tác: Offe, Claus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe

Offe, Claus ; Adler, Pierre

Social Research, 1 October 2004, Vol.71(3), pp.501-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe

Offe, Claus ; Adler, Pierre

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.865-892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...