skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Odqvist, Joakim xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution during tempering of martensitic Fe–C–Cr alloys at 700 °C

Hou, Ziyong ; Babu, R. ; Hedström, Peter ; Odqvist, Joakim

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(9), pp.6939-6950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2036-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early stages of cementite precipitation during tempering of 1C–1Cr martensitic steel

Hou, Ziyong ; Babu, R. ; Hedström, Peter ; Odqvist, Joakim

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(12), pp.9222-9234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03530-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of solution treatment on spinodal decomposition during aging of an Fe-46.5 at.% Cr alloy.(Original Paper)

Zhou, Jing ; Odqvist, Joakim ; Ruban, Andrei ; Thuvander, Mattias ; Xiong, Wei ; Agren, John ; Olson, Gregory B. ; Hedstrom, Peter

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(1), p.326(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0333-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...