skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Obal, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why do incumbents sometimes succeed? Investigating the role of interorganizational trust on the adoption of disruptive technology

Obal, Michael

Industrial Marketing Management, August 2013, Vol.42(6), pp.900-908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2013.05.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maximizing buyer–supplier relationships in the Digital Era: Concept and research agenda

Obal, Michael ; Lancioni, Richard A.

Industrial Marketing Management, August 2013, Vol.42(6), pp.851-854 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2013.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What drives post-adoption usage? Investigating the negative and positive antecedents of disruptive technology continuous adoption intentions

Obal, Michael

Industrial Marketing Management, May 2017, Vol.63, pp.42-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2017.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Obal, Michael
  2. Obal, M
  3. Lancioni, Richard A.
  4. Lancioni, Ra
  5. Lancioni, R.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...