skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanbellingen, Tim xóa Tác giả/ người sáng tác: Nyffeler, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left posterior parietal theta burst stimulation affects gestural imitation regardless of semantic content

Vanbellingen, Tim ; Bertschi, Manuel ; Nyffeler, Thomas ; Cazzoli, Dario ; Wiest, Roland ; Bassetti, Claudio ; Kaelin-Lang, Alain ; Müri, René ; Bohlhalter, Stephan

Clinical Neurophysiology, March 2014, Vol.125(3), pp.457-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2013.07.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehension of Co-Speech Gestures in Aphasic Patients: An Eye Movement Study

Eggenberger, Noëmi ; Preisig, Basil C ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Vanbellingen, Tim ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Cazzoli, Dario ; Müri, René M

PloS one, 2016, Vol.11(1), pp.e0146583 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26735917 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0146583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of co-speech gestures in aphasic patients: A visual exploration study during the observation of dyadic conversations

Preisig, Basil C ; Eggenberger, Noëmi ; Zito, Giuseppe ; Vanbellingen, Tim ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Müri, René M

Cortex, March 2015, Vol.64, pp.157-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-9452 ; E-ISSN: 1973-8102 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2014.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interference with gesture production by theta burst stimulation over left inferior frontal cortex

Bohlhalter, Stephan ; Vanbellingen, Tim ; Bertschi, Manuel ; Wurtz, Pascal ; Cazzoli, Dario ; Nyffeler, Thomas ; Hess, Christian W ; Müri, René

Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, June 2011, Vol.122(6), pp.1197-202 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1872-8952 ; PMID: 21130031 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2010.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different visual exploration of tool-related gestures in left hemisphere brain damaged patients is associated with poor gestural imitation

Vanbellingen, Tim ; Schumacher, Rahel ; Eggenberger, Noëmi ; Hopfner, Simone ; Cazzoli, Dario ; Preisig, Basil C ; Bertschi, Manuel ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Bassetti, Claudio L ; Bohlhalter, Stephan ; Müri, René M

Neuropsychologia, May 2015, Vol.71, pp.158-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 25841335 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left posterior parietal theta burst stimulation affects gestural imitation regardless of semantic content

Vanbellingen, Tim ; Bertschi, Manuel ; Nyffeler, Thomas ; Cazzoli, Dario ; Wiest, Roland ; Bassetti, Claudio ; Kaelin-Lang, Alain ; Müri, René ; Bohlhalter, Stephan

Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, March 2014, Vol.125(3), pp.457-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1872-8952 ; PMID: 24054467 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2013.07.024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanbellingen, Tim
  2. Bohlhalter, Stephan
  3. Nyffeler, T.
  4. Vanbellingen, T.
  5. Bohlhalter, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...