skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Tác giả/ người sáng tác: Nwaubani, Ebere xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and the Liquidation of European Colonial Rule in Tropical Africa, 1941-1963

Nwaubani, Ebere

Cahiers d’études africaines, 30 September 2003, pp.505-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-0055 ; E-ISSN: 1777-5353 ; DOI: 10.4000/etudesafricaines.214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. C. Nwaubani
  2. Ebere Nwaubani
  3. Nwaubani, Ebere

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...