skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Nussbaum, David xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a novel, ecologically oriented virtual reality measure of executive function: the Multitasking in the City Test

Jovanovski, Diana ; Zakzanis, Konstantine ; Campbell, Zachariah ; Erb, Suzanne ; Nussbaum, David

Applied neuropsychology. Adult, 2012, Vol.19(3), pp.171-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2327-9109 ; PMID: 23373603 Version:1 ; DOI: 10.1080/09084282.2011.643955

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecologically valid assessment of executive dysfunction using a novel virtual reality task in patients with acquired brain injury

Jovanovski, Diana ; Zakzanis, Konstantine ; Ruttan, Lesley ; Campbell, Zachariah ; Erb, Suzanne ; Nussbaum, David

Applied neuropsychology. Adult, 2012, Vol.19(3), pp.207-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2327-9109 ; PMID: 23373607 Version:1 ; DOI: 10.1080/09084282.2011.643956

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nussbaum, D
  2. Campbell, Z
  3. Erb, S.
  4. Nussbaum, David
  5. Erb, Suzanne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...