skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces xóa Tác giả/ người sáng tác: Nurmi, Petteri xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of landmark-based navigation instructions on user attention in indoor smart spaces

Nurmi, Petteri ; Salovaara, Antti ; Bhattacharya, Sourav ; Pulkkinen, Teemu ; Kahl, Gerrit

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.33-42

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943410

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IUI 2011 workshop on location awareness for mixed and dual reality (LAMDa)

Kahl, Gerrit ; Schwartz, Tim ; Nurmi, Petteri ; Brandherm, Boris ; Dim, Eyal ; Forsblom, Andreas

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.477-478

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943509

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nurmi, P.
  2. Kahl, G.
  3. Nurmi, Petteri
  4. Kahl, Gerrit
  5. Forsblom, Andreas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...