skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Tác giả/ người sáng tác: Nunobiki, Osamu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphisms of p53 codon 72 and MDM2 promoter 309 and the risk of endometrial cancer.(Report)

Nunobiki, Osamu ; Ueda, Masatsugu ; Yamamoto, Michiko ; Toji, Eisaku ; Sato, Naomi ; Izuma, Shinji ; Okamoto, Yoshiaki ; Torii, Kiyo ; Noda, Sadamu;

Human Cell, Nov, 2009, Vol.22(4), p.101(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0914-7470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germline polymorphism of cancer susceptibility genes in gynecologic cancer.(Report)

Ueda, Masatsugu ; Toji, Eisaku ; Nunobiki, Osamu ; Izuma, Shinji ; Okamoto, Yoshiaki ; Torii, Kiyo ; Noda, Sadamu

Human Cell, Nov, 2008, Vol.21(4), p.95(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0914-7470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ueda, M
  2. Izuma, S
  3. Noda, Sadamu
  4. Noda, S
  5. Okamoto, Yoshiaki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...