skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nuel, Gregory xóa Chủ đề: Proteins xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Mathematics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAFlex: A structural alphabet extension to integrate protein structural flexibility and missing data information

Allam, Ikram ; Flatters, Delphine ; Caumes, Géraldine ; Regad, Leslie ; Delos, Vincent ; Nuel, Grégory ; Camproux, Anne-Claude; Delos, Vincent (Editor)

PLoS ONE, 05 July 2018, Vol.13(7), p.e0198854 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sparse approaches for the exact distribution of patterns in long state sequences generated by a Markov source

Nuel, Grégory ; Dumas, Jean-Guillaume

Theoretical Computer Science 479 (2013) 22-42 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1006.3246

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nuel, G
  2. Nuel, Grégory
  3. Nuel, Gregory
  4. Regad, L
  5. Caumes, Geraldine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...