skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Nhan đề tạp chí: Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking xóa Nhan đề tạp chí: EURASIP Journal of Wireless Communications and Networking xóa Tác giả/ người sáng tác: Nuaymi, Loutfi xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of radio resource management issues and proposals for energy-efficient cellular networks that will cover billions of machines

Song, Qipeng ; Nuaymi, Loutfi ; Lagrange, Xavier

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol.2016, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/s13638-016-0636-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Song, Qipeng
  2. Nuaymi, Loutfi
  3. Song, Q.
  4. Nuaymi, L.
  5. Lagrange, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...