skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nozue, Yasuo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulator-to-metal transition and magnetism of potassium metals loaded into regular cages of zeolite LSX

Nakano, Takehito ; Thi Hanh, Duong ; Owaki, Akihiro ; Nozue, Yasuo ; Nam, Nguyen ; Araki, Shingo

Journal of the Korean Physical Society, 2013, Vol.63(3), pp.512-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0374-4884 ; E-ISSN: 1976-8524 ; DOI: 10.3938/jkps.63.512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Insulator-to-metal Transition and Magnetism of Potassium Metals Loaded into Regular Cages of Zeolite LSX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulator-to-metal Transition and Magnetism of Potassium Metals Loaded into Regular Cages of Zeolite LSX

Nakano, Takehito; Duong, Thi Hanh; Owaki, Akihiro; Nozue, Yasuo,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30701

Truy cập trực tuyến

3
Exotic magnetism of s-electron cluster arrays: Ferromagnetism, ferrimagnetism and antiferromagnetism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exotic magnetism of s-electron cluster arrays: Ferromagnetism, ferrimagnetism and antiferromagnetism

Nakano, Takehito; Duong, Thi Hanh; Nozue, Yasuo

1976-8524; http://link.springer.com/article/10.3938/jkps.63.699; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31982

Truy cập trực tuyến

4
Exotic Magnetism ofs-electron Cluster Arrays: Ferromagnetism, Ferrimagnetism and Antiferromagnetism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exotic Magnetism ofs-electron Cluster Arrays: Ferromagnetism, Ferrimagnetism and Antiferromagnetism

Nakano, Takehito; Duong, Thi Hanh; Nozue, Yasuo; Nguyen, Hoang Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30930

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrons of alkali metals in regular nanospaces of zeolites

Nakano, Takehito ; Nozue, Yasuo

Advances in Physics: X, 04 March 2017, Vol.2(2), p.254-280 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2374-6149 ; DOI: 10.1080/23746149.2017.1280415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure Loading of Alkali-Metal into Nanopore of Zeolite Crystals and Electronic States of Nanoclusters
ゼオライト結晶のナノ細孔へのアルカリ金属圧入と電子状態

中野, 岳仁 ; 荒木, 新吾 ; 加賀山, 朋子 ; 野末, 泰夫 ; Nakano, Takehito ; Araki, Shingo ; Kagayama, Tomoko ; Nozue, Yasuo

高圧力の科学と技術, 2012, Vol.22(1), pp.44-50

ISSN: 0917-639X ; DOI: 10.4131/jshpreview.22.44

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic and Optical Properties of Rb and Cs Clusters Incorporated into Zeolite A

Cong Duan, Truong ; Nakano, Takehito ; Nozue, Yasuo

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 2007, Vol.5(0), pp.6-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-0391 ; DOI: 10.1380/ejssnt.2007.6

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exotic magnetism of s -electron cluster arrays: Ferromagnetism, ferrimagnetism and antiferromagnetism

Nakano, Takehito ; Hanh, Duong ; Nozue, Yasuo ; Nam, Nguyen ; Duan, Truong ; Araki, Shingo

Journal of the Korean Physical Society, 2013, Vol.63(3), pp.699-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0374-4884 ; E-ISSN: 1976-8524 ; DOI: 10.3938/jkps.63.699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulating state of Na clusters and their metallic transition in low-silica X zeolite

Nakano, Takehito ; Mizukane, Takahiro ; Nozue, Yasuo

Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2010, Vol.71(4), pp.650-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3697 ; DOI: 10.1016/j.jpcs.2009.12.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical and magnetic properties of alkali metal in zeolite

Goto, Takenari ; Nozue, Yasuo ; Kodaira, Tetsuya

Materials Science & Engineering B, 1993, Vol.19(1), pp.48-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5107 ; DOI: 10.1016/0921-5107(93)90164-I

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures and Properties of Atoms and Molecules Confined in Nanospaces. Novel Electronic Properties of Alkali Metal Clusters Stabilized in Zeolite Cages.
ナノスペース中の原子・分子の挙動 ゼオライト細孔へのアルカリ金属原子の閉じこめと配列クラスターの電子物性

野末, 泰夫 ; Nozue, Yasuo

表面科学, 2000, Vol.21(1), pp.17-24

ISSN: 0388-5321 ; DOI: 10.1380/jsssj.21.17

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of electrophotographically forming visual image

Asanae; Masumi ; Kodama; Tadashi ; Nozue; Yasuo ; Noguchi; Yoshihiro ; Meguro; Yoshiko

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine Structures of Zeolites and Structure and Physical Properties of Clusters incorporated into the Periodic Spaces of Zeolites.

寺崎, 治 ; 野末, 泰夫 ; 平賀, 賢二 ; Terasaki, Osamu ; Nozue, Yasuo ; Hiraga, Kenji

まてりあ, 1996, Vol.35(8), pp.876-880

ISSN: 1340-2625 ; DOI: 10.2320/materia.35.876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuning of the ground state in electron doped anthracene

Phan, Quynh T. N. ; Heguri, Satoshi ; Tanabe, Yoichi ; Shimotani, Hidekazu ; Nakano, Takehito ; Nozue, Yasuo ; Tanigaki, Katsumi

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2014, Vol.43(26), pp.10040-10045 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9237 ; E-ISSN: 1477-9245 ; DOI: 10.1039/c4dt00071d

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulating state and metallic phase transition of heavily sodium-doped low-silica X (LSX) zeolites

Nozue, Yasuo ; Amako, Yusaku ; Kawano, Ryoko ; Mizukane, Takahiro ; Nakano, Takehito

Journal of Physics and Chemistry of Solids, December 2012, Vol.73(12), pp.1538-1541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3697 ; DOI: 10.1016/j.jpcs.2012.03.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic and Optical Properties of Alkali Metal Clusters Inlta

Nozue, Yasuo ; Kodaira, Tetsuya ; Ohwashi, Satoshi ; Togasffl, Nozomu ; Monji, Taro ; Terasaki, Osamu

Studies in Surface Science and Catalysis, 1994, Vol.84, pp.837-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2991 ; ISBN: 978-0-444-81847-8 ; DOI: 10.1016/S0167-2991(08)64088-4

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical and magnetic properties of Na-K alloy clusters incorporated into lta

Kodaira, Tetsuya ; Nozue, Yasuo ; Terasaki, Osamu ; Takeo, Harutoshi

Studies in Surface Science and Catalysis, 1997, Vol.105, pp.2139-2146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2991 ; ISBN: 978-0-444-82344-1 ; DOI: 10.1016/S0167-2991(97)80683-0

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Properties Near the Ferromagnetic-Nonferromagnetic Phase Boundary in Potassium Clusters Incorporated into Zeolite LTA

Nakano, Takehito ; Ikemoto, Yuka ; Nozue, Yasuo

Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 01 April 2000, Vol.341(2), p.461-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-725X ; DOI: 10.1080/10587250008026182

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong dependence of ferrimagnetic properties on Na concentration in Na–K alloy clusters incorporated in low-silica X zeolite

Thi Hanh, Duong ; Nakano, Takehito ; Nozue, Yasuo

Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2010, Vol.71(4), pp.677-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3697 ; DOI: 10.1016/j.jpcs.2009.12.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

μ SR study on ferromagnetic properties of Rb clusters incorporated into zeolite A

Duan, Truong Cong ; Nakano, Takehito ; Matsumoto, Jun ; Suehiro, Ryuichi ; Watanabe, Isao ; Suzuki, Takao ; Kawamata, Takayuki ; Amato, Alex ; Pratt, Francis L. ; Nozue, Yasuo

Physica B: Physics of Condensed Matter, 2009, Vol.404(5), pp.634-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; DOI: 10.1016/j.physb.2008.11.119

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (2)
 2. 1995đến1996  (4)
 3. 1997đến2006  (3)
 4. 2007đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17)
 2. Japanese  (3)
 3. Undetermined  (2)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nozue, Yasuo
 2. Nakano, Takehito
 3. Nozue, Y
 4. Nakano, T
 5. Terasaki, Osamu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...