skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Novés, B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological failures caused by cephalexin in set-type sheep’s milk yogurt

Molina, A. ; Berruga, M. I. ; Novés, B. ; Librán, C. ; Licon, Carmen Cecilia ; Molina, M. P.

CyTA: Journal of food, 2015, Vol.13(3), pp.408-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-6345

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological failures caused by cephalexin in set-type sheep's milk yogurt

Novés, B ; Librán, C ; Licón, C.C ; Molina, M.P ; Molina, A ; Berruga, M.I

CyTA - Journal of Food, 03 July 2015, Vol.13(3), pp.408-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-6337 ; E-ISSN: 1947-6345 ; DOI: 10.1080/19476337.2014.990519

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Librán, C
  2. Licón, C.C
  3. Molina, A.
  4. Berruga, M.I
  5. Molina, M.P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...