skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Notz William xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sampling and statistical methods for behavioral ecologists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sampling and statistical methods for behavioral ecologists

Bart Jonathan; Fligner Michael A; Notz William I

Cambridge : Cambridge University Press, 1998 - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1998. - (590 BAR 1998) - (590.1 BAR 1998) - ISBN0521450950 (cased)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bart Jonathan
  2. Fligner Michael A
  3. Notz William I
  4. Notz William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...