skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nothhaft Henry R xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Great again : revitalizing America's entrepreneurial leadership
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great again : revitalizing America's entrepreneurial leadership

Nothhaft Henry R.; Kline David

Boston, Mass. : Harvard Business Press, c2011. - (338 NOT 2011) - ISBN9781422158579 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Great again revitalizing America's entrepreneurial leadership
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great again revitalizing America's entrepreneurial leadership

Nothhaft, Henry R; Kline, David

ISBN: 9781422158579

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...