skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Norton, Tomás xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimising the ventilation configuration of naturally ventilated livestock buildings for improved indoor environmental homogeneity

Norton, Tomás ; Grant, Jim ; Fallon, Richard ; Sun, Da-Wen

Building and Environment, 2010, Vol.45(4), pp.983-995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1323 ; E-ISSN: 1873-684X ; DOI: 10.1016/j.buildenv.2009.10.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A computational fluid dynamics study of air mixing in a naturally ventilated livestock building with different porous eave opening conditions

Norton, Tomás ; Grant, Jim ; Fallon, Richard ; Sun, Da-Wen

Biosystems Engineering, 2010, Vol.106(2), pp.125-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5110 ; E-ISSN: 1537-5129 ; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2010.02.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the ventilation performance of a naturally ventilated livestock building with different eave opening conditions

Norton, Tomás ; Grant, Jim ; Fallon, Richard ; Sun, Da-Wen

Computers and Electronics in Agriculture, 2010, Vol.71(1), pp.7-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1699 ; E-ISSN: 1872-7107 ; DOI: 10.1016/j.compag.2009.11.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the representation of thermal boundary conditions of livestock during CFD modelling of the indoor environment

Norton, Tomás ; Grant, Jim ; Fallon, Richard ; Sun, Da-Wen

Computers and Electronics in Agriculture, 2010, Vol.73(1), pp.17-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1699 ; E-ISSN: 1872-7107 ; DOI: 10.1016/j.compag.2010.04.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of computational fluid dynamics (CFD) in the modelling and design of ventilation systems in the agricultural industry: A review

Norton, Tomás ; Sun, Da-Wen ; Grant, Jim ; Fallon, Richard ; Dodd, Vincent

Bioresource Technology, 2007, Vol.98(12), pp.2386-2414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2006.11.025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sun, D.-W.
  2. Sun, Da-Wen
  3. Grant, Jim
  4. Sun, Dw
  5. Fallon, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...