skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: North Atlantic Treaty Organization. Public Diplomacy Division xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Physics for Medical Imaging Applications
Physics for Medical Imaging Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics for Medical Imaging Applications

Dordrecht : Springer, c2007. - (616.07 PHY 2007) - ISBN1-4020-5649-4;ISBN1-4020-5650-8;ISBN9786610940592;ISBN1-280-94059-X;ISBN1-4020-5653-2

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...