skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Norris, Fletcher R. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discrete Structures: An Introduction to Mathematics for Computer Science
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete Structures: An Introduction to Mathematics for Computer Science

Shreeve, Richard I. ; Norris, Fletcher R.

The Mathematical Gazette, 12/1986, Vol.70(454), p.322

ISSN: 00255572 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3616218

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shreeve, Richard I.
  2. Norris, Fletcher R.
  3. Richard I. Shreeve

theo chủ đề:

  1. Mathematics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...