skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Tác giả/ người sáng tác: Noriko T. Reider xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Hanayo no hime," or "Blossom Princess": A Late-Medieval Japanese Stepdaughter Story and Provincial Customs

Reider, Noriko T.

Asian Ethnology, 1 January 2011, Vol.70(1), pp.59-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Onmyōji Sex, Pathos, and Grotesquery in Yumemakura Bakus Oni

Reider, Noriko T.

Asian Folklore Studies, 1 January 2007, Vol.66(1/2), pp.107-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shuten Dōji: "Drunken Demon"

Reider, Noriko T.

Asian Folklore Studies, 31 December 2005, Vol.64(2), pp.207-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...