skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Nissenbaum, Helen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Preemption to Circumvention: If Technology Regulates, Why Do We Need Regulation (and Vice Versa)?

Nissenbaum, Helen

Berkeley Technology Law Journal, 1 January 2011, Vol.26(3), pp.1367-1386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10863818

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Contextual Approach to Privacy Online.(Essay)

Nissenbaum, Helen

Daedalus, Fall, 2011, Vol.140(4), p.32(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-5266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...