skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Nishiyama, Norimasa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rheology of ɛ‐iron up to 19 GPa and 600 K in the D‐DIA

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R. ; Cookson, David

Geophysical Research Letters, 16 December 2007, Vol.34(23), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2007GL031431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure and strain dependence of the strength of sintered polycrystalline Mg2SiO4 ringwoodite

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Irifune, Tetsuo ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R.

Geophysical Research Letters, February 2005, Vol.32(4), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2004GL022141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combination of a Drickamer anvil apparatus and monochromatic X‐rays for stress and strain measurements under high pressure

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Irifune, Tetsuo ; Sanehira, Takeshi ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R. ; Cookson, David

Journal of Synchrotron Radiation, 01 November 2009, Vol.16(6), pp.742-747 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0909-0495 ; E-ISSN: 1600-5775 ; DOI: 10.1107/S0909049509033342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new technique for angle‐dispersive powder diffraction using an energy‐dispersive setup and synchrotron radiation

Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Von Dreele, Robert ; Rivers, Mark L. ; Nishiyama, Norimasa ; Funakoshi, Ken‐Ichi ; Nozawa, Akifumi ; Kaneko, Hiroshi

Journal of Applied Crystallography, December 2004, Vol.37(6), pp.947-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8898 ; E-ISSN: 1600-5767 ; DOI: 10.1107/S0021889804022502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nishiyama, N
  2. Wang, Yanbin
  3. Nishiyama, Norimasa
  4. Rivers, Mark L
  5. Wang, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...