skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Cultural Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Nisbett, Melissa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New perspectives on instrumentalism: an empirical study of cultural diplomacy

Nisbett, Melissa

International Journal of Cultural Policy, 01 November 2013, Vol.19(5), p.557-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2012.704628

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of United States cultural diplomacy: 1770 to the present day

Nisbett, Melissa

International Journal of Cultural Policy, 29 March 2019, p.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2019.1598399

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection, survival and growth: an analysis of international policy documents

Nisbett, Melissa

International Journal of Cultural Policy, 01 January 2011, p.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2011.605450

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nisbett, Melissa
  2. Nisbett, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...