skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Tác giả/ người sáng tác: Nilsson, Marcus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on users' preference on interruption when using wearable computers and head mounted displays

Nilsson, Marcus ; Drugge, Mikael ; Liljedahl, Urban ; Synnes, Kåre ; Parnes, Peter; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Third IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, PerCom 2005: Kauai Island, HI; 8 March 2005 through 12 March 2005, 2005, pp. 149-158

ISBN: 0-7695-2299-8 ; DOI: 10.1109/PERCOM.2005.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences of using wearable computers for ambient telepresence and remote interaction

Drugge, Mikael ; Nilsson, Marcus ; Parviainen, Roland ; Parnes, Peter

Proceedings of the 2004 ACM SIGMM workshop on effective telepresence, 15 October 2004, pp.2-11

ISBN: 1581139330 ; ISBN: 9781581139334 ; DOI: 10.1145/1026776.1026780

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...